Сдружение СЪВРЕМИЕ
h1
h2
Вие сте тук:Изпълнени проекти»Проект Bio-Brand»Проект: BIOBRAND "Разработване на съвместна програма за насърчаване производството на местни органични продукти на територията на трансграничния регион (Гърция - България)" по Оперативна програма Гърция – България 2007 – 2013г.
Банер
Банер

Проект: BIOBRAND "Разработване на съвместна програма за насърчаване производството на местни органични продукти на територията на трансграничния регион (Гърция - България)" по Оперативна програма Гърция – България 2007 – 2013г.

 

 

www.bio-brand.eu

Оперативна програма “Гърция-България 2007-2013”, която е част от  Програмата „Европейско териториално сътрудничество” е първата, която обхваща гръцко-българската гранична зона като вътрешна граница на ЕС в резултат на присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз (ЕФРР) и националните фондове на Гърция и България.

Изпълнители на проекта:
1.    „Клъстер на производителите на органични продукти”, Република Гърция – Водещ партньор
2.    „Университет „Аристотелис”, Република Гърция
3.    „Фондация за научни изследвания и технологии – HELLAS”, Република Гърция
4.    „DIO Инспекционна и сертификационна организация за биологични продукти”, Република Гърция
5.    Сдружение "Съвремие", Република България
6.    Община Девин, Република България

Административно-териториално деление на зоната на оперативна програма Гърция-България

Целите на проекта са подпомагане на предприемачеството, насърчаване на иновативни методи и повишаване на конкурентоспособността на производителите и малките фирми в сектора на биологичното производство в трансграничната зона. Това ще бъде постигнато чрез трансфер на ноу-хау сред биологичните производители и фирми, за да се подобри капацитета им за търговия на международно ниво, преструктуриране на търговските им методи и по-ефективното популяризиране на техните продукти.

Планирани дейности за постигането на целите на проекта:
•    Изготвяне и разпространение на електронен бюлетин с актуална и полезна информация по темата;
•    организиране на информационни дни в Гърция и България, с цел информиране на заинтересованите страни     за възможностите за участие в дейностите на проекта;
•    Идентифициране, определяне и оценяване на основните характеристики на сектора на биологичното производство в трансграничната зона.
•    Изграждането на виртуална мрежа - специалисти ще разработят методология и съответните софтуерни решения, с цел да се създаде платформа за сътрудничество. Чрез тази дейност ще се подкрепи създаването, разпространението, приемането и прилагането на иновативни знания в тази сфера.
•    Създаване на уеб сайт на проекта, чрез който ще бъдат осигурени връзки с други проекти, консорциуми, сходни организации и потенциални бизнес партньори;
•    Организиране и провеждане на бизнес срещи в двете страни за намиране на подходящи партньори;
•    Привличане на партньорите към активно използване на виртуалната мрежа въз основа на създадения в рамките на проекта уеб портал.

Партньорите по проекта ще предоставят на разположение на обществеността и на всички заинтересовани страни резултатите от неговото изпълнение. Освен това те се ангажират да участват активно във всички дейности, организирани за пълноценното разпространяване на резултатите от проекта.

 

 

“Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Гърция-България 2007-2013”, част от  Програмата Европейско териториално сътрудничество на Европейската комисия и националните фондове на Гърция и България. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската общност.”

Изпълнени проекти
Банер
Банер
Банер
Банер