Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Current projects»ПРОЕКТ: EBC-OP-CBR "Подобряване на бизнес капацитета на производителите на органични продукти в трансграничния регион на България и Македония"»ПРОЕКТ: EBC-OP-CBR "ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС КАПАЦИТЕТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ"
Banner
Banner

ПРОЕКТ: EBC-OP-CBR "ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС КАПАЦИТЕТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ"

Ref. Nr: CB006.1.31.021

Основната цел на проект EBC-OP-CBR е да подпомогне органичния сектор в трансграничния регион на България и Македония чрез създаване на по-интензивно сътрудничество между заинтересованите хора, малки и средни предприятия и институции, за да се справят заедно с предизвикателствата и да се възползват от потенциалните възможности чрез проектните дейностите и очакваните резултати.

 

Териториален обхват на проекта:

БЪЛГАРИЯ – област Благоевград (BG413) и област Кюстендил (BG415)

МАКЕДОНИЯ – Източен регион (MK002)  и Югоизточен регион (MK004)

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА:

-          Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта

-          Проучване и анализ на потенциала за развитие на производството на органични продукти в трансграничния регион;

Целта на проучването ще бъде да се анализират производствения капацитет и потенциала за развитие на органичния сектор в целевия регион. Ще бъдат изследвани също условията, предизвикателствата и перспективите за експортно развитие. Това проучване ще бъде извършено чрез провеждане на анкетиране на 100 настоящи и потенциални органични производители (50 от България и 50 от Македония)

 

-          Разработване на стратегия за развитие на органичното производство в трансграничния регион в рамките на териториалния обхват на проекта;

Стратегията ще бъде основа за по-целенасочено и устойчиво развитие на органичния сектор в целевия регион.

 

-          Създаване на трансгранични консултантски центрове за органични производители;

Един трансграничен консултантски център в Сандански (БГ) и един трансграничен консултантски център в Струмица (МК) ще работят в рамките на 6 месеца, за да улеснят трансфера на знания и да подпомагат развитието на бизнес капацитет сред 60 потенциални стартиращи предприемачи в органичния сектор и 100 действащи фирми в сферата на органичното производство.

 

-          Създаване на съвместна уеб базирана платформа за маркетинг и търговски обмен (JMTE Organic);

Съвместната маркетингова платформа ще служи за маркетингово популяризиране на органичните производители и на продуктите, които те предлагат,  като същевременно ще бъде инструмент за разпространение на информация и обмяна на опит. Съвместната платформа (JMTE Organic) ще включва база данни и виртуален шоу-руум за органичните продукти в трансграничния регион. Тя ще бъде също платформа за уеб-базирано рекламиране на нови и съществуващи органични производители и популяризиране на техните потребности от сътрудничество с други производители, доставчици и търговци на трансгранично и международно ниво.

 

-          Разработване на бизнес наръчник за органични производители;

Бизнес наръчникът за органични производители в електронен и хартиен вариант ще бъде важен инструмент за бизнеса в сферата на органичното производство. Той ще съдържа предимно бизнес информация, необходима в бизнес ежедневието, както източници на актуална информация, инструменти за маркетинг и продажби, търговски канали и методи за развитие на експортно ориентиран органичен бизнес, PR техники, възможности за алтернативен маркетинг и реклама.

 

-          Развитие и укрепване на мрежата EOP-CBR за подобряване на органичното производство;

Подкрепата за развитие на мрежата ще бъде осигурена чрез създаване на вътрешен онлайн форум интегриран в онлайн платформата JMTE Organic за улесняване на комуникацията между членовете на мрежата.

Две дискусионни срещи на мрежата с нейните членове от България и Македония ще се организират, за да се представят и обсъдят работния вариант на стратегията за развитие на органичното производство в трансграничния регион, както и Плана за развитие на мрежата EOP-CBR.

Промоционална листовка ще бъде изготвена за представяне на мрежата пред нови потенциални членове и други заинтересовани страни, както и по време на международни събития.

Членовете на мрежата ще могат да инициират и провеждат информативни и консултантски срещи с експертите, ангажирани с предоставяне на услуги в трансграничните центрове, както и с екипа на проекта. Те ще имат възможността да обсъждат идеи и да дават предложения за бъдещото развитие на мрежата. Членството в мрежата ще бъде отворено и за фирми, които са заинтересовани от търговия с органични продукти. Мрежата също ще улесни комуникацията и ще предостави допълнителни възможности за сътрудничество между представителите на бизнеса в различни сфери на органичния сектор.

 

-          Участие в международното изложение за натурални и органични продукти – SANA в Болония, Италия;

Участниците ще бъдат: 4-мата членове на екипа на проекта (2-ма от България и 2-ма от Македония) и 10 представители на бизнеса за производство на органични продукти, избрани въз основа на техния експортен потенциал и капацитет или представители на групи от производители на еднакви органични продукти (5 от България и 5 от Македония). Чрез това посещение екипът на проекта ще има възможността да популяризира и онлайн платформата JMTE Organic, мрежата EOP-CBR и анализа за потенциала за развитие на органичния сектор в трансграничния регион БГ-МК.

 

-          Провеждане на обучение:  JMTE Organic и Бизнес Развитие;

Ще бъдат организирани две обучения (едно в България и едно в Македония), които ще обхващат темите от Бизнес Наръчника и представяне на начина на работа с уеб платформата  JMTE Organic, с цел да се подобри капацитета за развитие на бизнес на участниците от органичния сектор. То също ще има за цел да представи и да популяризира възможностите и ползите от започване на органично производство в сравнение с конвенционалното.

 

-          Форум на мрежата ЕОР-СВR и B2B секторни срещи;

Място на изпълнение: Двудневното събитие ще се проведе в Струмица (Македония) с участници от трансграничния регион с обхват:

БЪЛГАРИЯ – област Благоевград (BG413) и област Кюстендил (BG415)

МАКЕДОНИЯ – Източен регион (MK002)  и Югоизточен регион (MK004)

Участници с приоритет ще бъдат членовете на мрежата EOP-CBR и експортно-ориентирани органични производители и представители на бизнеса в тази сфера. През първия ден от събитието ще се организира кръгла маса за обсъждане на възможностите за устойчиво укрепване на мрежата EOP-CBR в бъдеще. Дискусиите ще бъдат фокусирани върху Плана за развитие на мрежата и постигнатите резултати от изпълнението на другите дейности. Въз основа на финалната версия на Плана за развитие на мрежата нейните членове ще бъдат поканени да изберат координатори и отговорни лица за различните приоритетни сфери, в които тя ще се развива. Избраните официално отговорни лица ще бъдат включени да участват активно в управлението на дейностите на мрежата след приключване на проекта. През втория ден от събитието ще се проведат секторни бизнес срещи между представителите на бизнеса в сферата на органичното производство, стартиращи фирми в тази сфера и други заинтересовани лица. Секторните срещи ще бъдат организирани по групи с общи интереси, на базата на типа предлагано производство и допълващи продукти, така че участниците да имат възможността да обсъждат съвместни начини и общ подход за обединяване на техните усилия с цел да бъдат по-конкурентоспособни на Европейския пазар.

 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1.  Малки и средни предприятия – производители и търговци на органични продукти

2.  Неправителствени организации в помощ на органичния сектор

3. Образователни институции, които предлагат обучения в сферата на органичното производство

4. Обществени институции, отговорни за органичния сектор

5. Стартиращи фирми в органичния сектор

6. Потребители, които проявяват интерес към органичните продукти

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

В дългосрочен план се очаква изпълнението на проекта да допринесе за подобрена конкурентоспособност на органичния производствен сектор в трансграничния регион на България и Македония.

Този резултат ще бъде постигнат вследствие на следните специфични резултати чрез изпълнението на проекта:

1) Подобрени условия за работа в мрежа на трансгранично ниво с участието на отговорни обществени институции, местни власти, неправителствени организации за подпомагане на бизнеса и представители на бизнеса в сферата на органичното производство.

2) Подобрен бизнес и експертен капацитет на органичните производители в трансграничния регион;

3) Повишена информираност за производствения капацитет и бизнес възможностите, които се предлагат от и на предприемачите в сектора на органичното производство в трансграничния регион;

4) Подобрени и популяризирани възможности за инвестиции и търговия в сферата на бизнеса с органични продукти в трансграничния регион;

5) Привлечени, мотивирани и подпомогнати стартиращи предприемачи в органичния сектор.

 

 

 

ПАРТНЬОРИ – ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 

СДРУЖЕНИЕ СЪВРЕМИЕ

ул. Македония № 36, 2800 Сандански, България

тел: 00359 876 882050

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.savremie.org

 

ФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ НА МАКЕДОНИЯ

ул. Младинска № 146, 2400 Струмица, Македония

тел: 00359 78 212 388

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.fpopm.com

 

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония.

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония, CCI Nr. 2014TC16I5CB006. За съдържанието на тази публикация изцяло са отговорни Сдружение СЪВРЕМИЕ и Федерацията на производителите на органични продукти на Македония и по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз или на управляващия орган на програмата.

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner